Asfaltsgruppen

Asfaltsgruppen grundades 2001 och vi är i dag ca 80 medarbetare som arbetar med all typ av asfaltering. Det kan gälla anläggning av ny eller befintlig väg åt Trafikverket, att asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller att asfaltera en garageuppfart åt en villaägare. Vi har också kompetensen att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten.

Vi finns med kontor i Linköping, Norrköping, Motala, Stockholm och Vagnhärad. Vårt arbetsområde är Östergötland, Stockholm, Södermanland samt norra Småland.

I Lökebo, två mil söder om Linköping, har vi ett av våra kvalitetscertifierade asfaltverk där vi producerar asfalt av absolut högsta kvalitet, för alla ändamål. Sedan hösten 2020 har vi också ett asfaltverk i Vagnhärad.

Vi har genom åren byggt upp ett starkt förtroende hos våra kunder med den stora kompetens som finns inom våra väggar, där flera av våra medarbetare har bortemot 30 års erfarenhet av asfaltering. Vår höga kompetens innebär att vi rekommenderar rätt asfaltprodukt för ert behov. Vi vet hur arbetet ska genomföras och vi garanterar högsta finish.

Så oavsett vad du har för behov av asfaltering, är du välkommen att kontakta oss.

egen tillverkning

VÅRA ASFALTSPRODUKTER

Asfaltering av vägyta

Asfaltsgruppen tillverkar asfalt för alla ändamål och med olika egenskaper. Receptet på den asfaltsmassa vi gör varierar beroende på vilka krav som ställs på hållfasthet, friktion, jämnhet, bullerreduktion, rullmotstånd, resistens mot slitage och deformation osv. I våra asfaltsverk i Linköping och Vagnhärad, kan vi tillverka ett stort antal olika typer av varmblandad asfalt.

Asfaltstillverkning

I våra moderna, klimatsmarta asfaltverk kan vi tillverka över 200 ton i timmen och under ett normalt år producerar vi runt 200 000 ton asfaltsmassa. Anläggningarna är så kallade satsblandningsverk, vilket innebär att vi snabbt kan växla från en typ av asfalt till en annan med små volymer där minimal mängd av massan går till spillo.

Tack vare att vi har egen produktion av asfalt, kan vi göra logistiken effektivt för dig som kund. Våra medarbetare är kunniga inom allt som gäller asfalt och har lång erfarenhet av asfalttillverkning.

Olika sorters asfalt

Inom asfaltsindustrin benämner vi gärna asfalt som Asfaltbetong eller AB. I beskrivningar på olika asfalt hittar du ofta förkortningen AB följt av en extra bokstav som anger den speciella egenskapen som just den blandningen har. Vi producerar de flesta varianter av asfaltmassa där några av de vanligaste asfaltsprodukterna är:

Asfaltgrus (AG): En asfaltsblandning med mycket sten och lite bindemedel som ofta utgör bärlagret på vägar. Asfaltgrus används på alla typer av vägar och underlag. Det kan också med fördel läggas ut i tjocka lager. Förutom som bärlager används asfaltgrus för att förstärka eller justera större ojämnheter i vägbanan efter t ex sättningar och tjälskador.

Asfaltbundet bindlager (ABB): Används oftast som mellanliggande lager mellan bärlagret av asfaltsgrus och det översta slitlagret av asfalt. På vägar med hög andel tung trafik ger det hög stabilitet och beständighet

Tät asfaltbetong (ABT): Används till allt från garageuppfarter till låg- och medeltrafikerade vägar och gator. Tät asfaltsbetong har inte lika hög resistens mot deformation som stenrik asfaltsbetong  och bör av den anledningen undvikas på vägar med mycket och tung trafik.

Stenrik asfaltbetong (ABS): Används som översta slitlagret på medel- och högtrafikerade vägar. Det ger tåliga vägar som inte deformeras och klarar av de hårda påfrestningar som tung trafik ger. Vattenavrinningen är vanligen god eftersom regnvatten kan rinner bort i den grova strukturen som stenblandningen bildar.

Dränerande asfaltbetong (ABD): Används som slitlager på vägar med bullerproblem eller vattenplaningsproblem. Både bullerdämpningseffekten och dräneringsförmågan avtar ganska snabbt med tiden varför sådan ytor behöver läggas om lite oftare för att ha kvar funktionen.

Förtroende

REFERENSER

GARAGEUPPFART KROKEK

OMBYGGNAD AV TROTTOAR

UNDERHÅLLSBELÄGGNING TRAFIKVERKET

ASFALTERING VID INDUSTRIFASTIGHET

GÅNG & CYKELVÄG I NORRKÖPING

GÅNG & CYKELVÄG I NORRKÖPING

Moderna asfaltverk

VÅRA ASFALTVERK

Asfaltverket i Normstorp

Lökebo

I Lökebo, söder om Linköping, ligger vårt klimatsmarta KVM-verk för tillverkning av asfaltmassa. Asfaltverket har en tillverkningskapacitet på 210 ton i timmen och en årsvolym på cirka 150 000 ton.

Eftersom det är ett satsblandningsverk ger det oss stor flexibilitet att snabbt växla om från en typ av asfalt till en annan. Vi kan tillverka 180 olika sorter och genom vår höga flexibilitet kan vi köra väldigt korta serier. Eftersom vi har egen produktion av asfalt, kan vi också styra logistiken så att det blir så effektivt som möjligt för dig som kund.

Asfaltverket i Vagnhärad

Vagnhärad

Norr om Vagnhärad ligger vårt asfaltverk som togs i bruk hösten 2020. Anläggningen är strategiskt placerad i anslutning till E4 vilket gör att vi når ut i en radie till Örebro, Katrineholm och hela Stockholm. Asfaltverket har en tillverkningskapacitet på 180 ton i timmen och är förberett för att byggas ut när behovet ökar.

Asfaltverket i Vagnhärad är också det ett satsblandningsverk som ger oss möjlighet att snabbt byta mellan alla typer av asfaltssorter. 

VI KAN ASFALT

 Våra medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet av asfalttillverkning. Vi producerar de flesta varianter av asfaltmassa, exempelvis:

Asfaltgrus (AG): Är en asfaltsblandning med mycket sten och lite bindemedel som ofta utgör bärlagret.

Asfaltbundet bindlager (ABB): Används oftast som mellanliggande lager mellan AG och slitlager.

Tät asfaltbetong (ABT): Används till allt från garageuppfarter till vägar och gator. Stenrik asfaltbetong (ABS): Används som slitlager på högtrafikerade vägar.

Vår asfalttillverkning är certifierad enligt ¬EN 13108-¬1, 13108-¬5 och 13108-7 av Research Institutes of Sweden. RISE, som tidigare var Sveriges Tekniska Forsknings¬ institut, SP. Samtliga produkter är CE-märkta.

JOBBA PÅ ASFALTSGRUPPEN

Så här Tillverkar vi asfalt

Asfaltstillverkning är en process som kräver kunskap, timing och noggrannhet. Krossad sten ska blandas med bindemedlet bitumen tillsammans med tillsatsämnen i precisa proportioner, tider och temperaturer innan den färdiga massan lastas i asfaltsbilar och transporteras ut till vägen som ska asfalteras.

Vi börjar med att välja ut de stenmaterial som ska användas. Beroende på vilka egenskaper och vilken kvalitet vi vill att den färdiga asfaltsytan ska ha använder vi olika recept som alla har olika proportioner av stenmaterial och olika kornstorlek på stenen.

Varm asfaltsmassa på väg

De olika stenmaterialen ligger sorterade i olika fickor. Från asfaltverkets övervakningscentral doseras sedan sten från de olika fickorna till ett transportband för att stenkrossblandningen ska få rätt proportioner innan den blandas ihop för att åka vidare in i torktrumman.

I torktrumman hettas stenmaterialet upp för att få bort fukt och för att få stenen till den temperatur som behövs för att den ska kunna blandas med bindemedlet senare i processen. Trumman roterar och stenen förs runt med skovlar för att upphettningen ska bli jämn.

De upphettade stenarna åker sedan vidare till siktningen där stenmaterialet återigen delas upp i olika kornstorlekar. De siktade stenarna hamnar sedan i ett antal isolerade fickor. Där proportioneras och vägs materialet noga igen innan materialet släpps ner i blandaren tillsammans med bindemedlet bitumen och eventuella tillsatser.

I blandaren förs allt material runt med kraftiga metallarmar i ett visst mönster så att de olika ingredienserna blir jämnt fördelade i asfaltsmassan. Massan måste blandas under rätt tid och ha rätt temperatur för att inte riskera att ingredienserna börjar separera. Det är också viktigt att noggrant övervaka temperaturen för att asfaltsmassan inte ska oxidera, vilket annars skulle försämra kvaliteten avsevärt.

Därefter töms den färdiga asfaltsmassan ner i ett isolerat lagringskärl som sedan, så snabbt som möjligt, töms ner i den väntande asfaltsbilen för vidare transport ut till där asfalten blir till en ny, slät, hållbar väg.