Miljön har ett tydligt fokus

Miljön står högt upp på agendan hos oss och vi arbetar enligt de normer som gäller för ISO­certifiering.

Vårt asfaltverk drivs med bioolja och är därmed koldioxid­ neutralt. Verket är utrustat för att möjliggöra återvinning av gammal asfaltmassa. Vi har en modern maskinpark. De åkerier vi använder som underleverantörer kör bilar med motorer som uppfyller Euroklass 5.

Vi verkar för att tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter för långsiktigt minimerande av naturtillgångar för både människa och miljö.

MILJÖPOLICY

TILLVARATA OCH UTVECKLA MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Asfaltering av väg

Asfaltsgruppen skall verka för att tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter för långsiktigt minimerande av naturtillgångar för både människa och miljö.

Asfaltsgruppen skall eftersträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån och att skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för miljöfrågor.

Det betyder att vi i vårt dagliga arbete skall sträva efter att;

 • Driftsanpassning till arbetsplatsen
 • Resurshushållning
 • Återanvändning

Det uppnås genom att:

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Följa lagar och förordningar
 • Styra verksamheten med ett fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

ARBETSMILJÖPOLICY

KONTINUERLIGT HÖJA KUNSKAPSNIVÅN

Underhållsarbete

Asfaltsgruppen skall verka för att säkerställa och utveckla arbetsmiljöanpassade arbetsmetoder och säkerhetstänkande bland samtliga medarbetare och Ue, för att långsiktigt minimera arbetes relaterade skador för både medarbetare och övriga, som vistas inom arbetsområdet.

Asfaltsgruppen skall eftersträva att kontinuerligt höja kunskapsnivån och skapa engagemang för arbetsmiljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera arbetsmiljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för arbetsmiljöfrågor.

Det uppnås genom att:

 • Uppmärksamma och åtgärda risker i vår arbetsmiljö, i förebyggande syfte
 • Genomföra regelbundna skyddsronder
 • Tillhandahålla och genomföra regelbundna hälsoundersökningar
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepning

Har du frågor om asfalt?

Tillverkning

CERTIFIERAD ENLIGT SS-EN 13108-1, 13108-5

Asfaltering av väg

Vi använder RISE, Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som certifieringsorgan. Ni kan ladda hem en kopia på vårt certifikat 0402-CPR-SC0184-10, önskas CE-dokumentation samt prestandadeklaration över våra produkter är ni välkomna att kontakta oss via kontaktformuläret eller ringa till oss.

För mer information om standarder besök SIS (Swedish Standards Institute).