Miljö, Kvalitet och arbetsmiljö i fokus

Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöfrågor står högt upp på agendan och vi arbetar enligt ISO-standarder för dessa områden.

Våra asfaltverk drivs av bioolja och asfaltgranulat används i tillverkningsprocessen för att minska användningen av icke förnybara resurser. För asfaltverken finns även EPD (miljövarudeklaration) framtagen.

Vår asfalttillverkning är certifierad enligt nivå 2+ för att säkerställa kvaliteten på de asfaltmassor som produceras. Prover på asfaltmassan tas kontinuerligt ut för att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav.

För att säkerställa både god arbetsmiljö och minskad negativ klimatpåverkan använder vi moderna fordon och arbetsmaskiner.

MILJÖPOLICY

TILLVARATA OCH UTVECKLA MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Asfaltering av väg

Asfaltsgruppen skall verka för att tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter för långsiktigt minimerande av naturtillgångar för både människa och miljö.

Asfaltsgruppen skall eftersträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån och att skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för miljöfrågor.

Det betyder att vi i vårt dagliga arbete skall sträva efter att;

 • Driftsanpassning till arbetsplatsen
 • Resurshushållning
 • Återanvändning

Det uppnås genom att:

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Följa lagar och förordningar
 • Styra verksamheten med ett fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

KvalitetsPOLICY

Utveckla kvalitet på produkter och tjänster

flygvy-asfalt

Asfaltsgruppen skall verka för att ständigt utveckla kvaliteten på både produkter och tjänster.

Målsättningen är att medarbetarna aktivt bidrar med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Våra intressenters förväntningar ska tillvaratas för att minimera fel och brister i våra processer.

Det uppnås genom att:

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där kvalitetsfrågorna alltid beaktas
 • Engagera alla anställda i kvalitetsfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Arbeta för att höja kunskapsnivån hos alla medarbetare för att upprätthålla en hållbar verksamhet
 • Styra verksamheten med ett fungerande kvalitetsledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet
 • Aktivt samarbeta i kvalitetsfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

ARBETSMILJÖPOLICY

KONTINUERLIGT HÖJA KUNSKAPSNIVÅN

Underhållsarbete

Asfaltsgruppen skall verka för att säkerställa och utveckla arbetsmiljöanpassade arbetsmetoder och säkerhetstänkande bland samtliga medarbetare och Ue, för att långsiktigt minimera arbetes relaterade skador för både medarbetare och övriga, som vistas inom arbetsområdet.

Asfaltsgruppen skall eftersträva att kontinuerligt höja kunskapsnivån och skapa engagemang för arbetsmiljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera arbetsmiljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för arbetsmiljöfrågor.

Det uppnås genom att:

 • Uppmärksamma och åtgärda risker i vår arbetsmiljö, i förebyggande syfte
 • Genomföra regelbundna skyddsronder
 • Tillhandahålla och genomföra regelbundna hälsoundersökningar
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepning

Har du frågor om asfalt?