Miljö, Kvalitet och arbetsmiljö i fokus

Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöfrågor står högt upp på agendan och vi arbetar enligt ISO-standarder för dessa områden.

Våra asfaltverk drivs av bioolja och asfaltgranulat används i tillverkningsprocessen för att minska användningen av icke förnybara resurser. För asfaltverken finns även EPD (miljövarudeklaration) framtagen.

Vår asfalttillverkning är certifierad enligt nivå 2+ för att säkerställa kvaliteten på de asfaltmassor som produceras. Prover på asfaltmassan tas kontinuerligt ut för att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav.

För att säkerställa både god arbetsmiljö och minskad negativ klimatpåverkan använder vi moderna fordon och arbetsmaskiner.

Asfaltsgruppens miljöarbete

miljö

Asfaltsgruppens arbete mot en mer hållbar asfalttillverkning handlar inte bara om råvaror och produktionsprocesser. I vårt miljöarbete har vi också sett till att transporter, maskinpark, leverantörer fungerar i enlighet med våra uppsatta miljömål. Här nedan belyser vi de centrala områdena där våra ansträngningar gör verklig skillnad.

Fossilfri och koldioxidneutral tillverkning

Båda våra asfaltverk drivs sedan många år tillbaka på bioolja, ett bränsle som är både koldioxidneutralt och fossilfritt. Biooljan vi använder är tillverkad av restprodukter från livsmedelsindustrin och används för uppvärmning och torkning av stenmaterialet i asfalten. Genom att använda bioolja i stället för fossilt bränsle minskar vår miljöpåverkan markant utan att vi behöver göra avkall på våra produkters kvalitet. Vi har dessutom sett till att de som levererar biooljan kör på koldioxidneutral HVO100 och självklart använder vi alltid 100% koldoixidfri el i våra verk.

Asfalt transport

Miljöcertifierad maskinpark

Att ha en modern maskinpark är ytterligare ett led i vårt arbete att minska miljöpåverkan. Vi har under åren målmedvetet bytt ut våra maskiner och numera körs de alla på HVO-bränsle och har miljögodkända motorer. Vi går dessutom ytterligare ett steg och ställer samma krav på våra underleverantörer. Dvs att de ska ha miljöcertifierade maskiner och utföra alla sina transporter HVO-bränsle i tanken.

Återvinning av gammal asfalt

Vid underhållsarbete fräser vi bort en del av asfaltsytan innan vi lägger en ny asfaltsyta. I Asfaltsgruppens asfaltverk återanvänds 100% av denna fräsmassa när vi producerar ny asfalt. Då den fortfarande innehåller mycket bitumen kan vi hålla nere behovet av att tillföra ny jungfrulig bitumen vilket effektivt sparar naturresurser.

Fräsning av gammal, sliten asfaltsyta.

Planering och optimering

På våra asfaltverk letar vi ständigt efter förbättringar när det gäller att hålla nere bränslekonsumtionen. I vårt miljöarbete följer vi nyckeltal på energiförbrukning som vi analyserar och använder för planering av produktionen. I praktiken gör det att vi inte behöver starta och stoppa verket lika ofta, och längre produktionsserier ger lägre bränslekonsumtion.

Miljövarudeklarerad asfalt

Allt fler beställare ställer också krav på en tydlig dokumentation på våra produkters miljöpåverkan. Både för att vara proaktiva i miljöarbetet och efterleva EPD-krav som beställare ställer redan idag har Asfaltsgruppen tagit fram EPD:er för de asfaltmassor som tillverkas vid företagets asfaltverk. Med våra miljövarudeklarationer kan vi visa vilken miljöpåverkan våra produkter har. EPD:n bygger på en livscykelanalys (LCA) och är tredjepartsgranskad.

Asfaltering av cykelbana

Vårt fortsatta miljöarbete

På Asfaltsgruppen ser vi ständigt över vår produktionskedja för att se var vi kan minska vår miljöpåverkan. Vi följer med stort intresse den forskning som sker inom asfaltstillverkning med fokus på alternativa bindemedel och vi tittar också på teknikutvecklingen inom entreprenadmaskiner och alternativa drivmedel. Till våren kommer vi t ex att genomföra tester med en eldriven vält.

Vi på Asfaltsgruppen är stolta över hur långt vi kommit i vårt miljöarbete och att hela vår organisation genomsyras av en strävan mot en grönare asfalt i en grönare framtid.

MILJÖPOLICY

TILLVARATA OCH UTVECKLA MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Asfaltering av väg

Asfaltsgruppen skall verka för att tillvarata och utveckla miljöanpassade produkter för långsiktigt minimerande av naturtillgångar för både människa och miljö.

Asfaltsgruppen skall eftersträva efter att kontinuerligt höja kunskapsnivån och att skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för miljöfrågor.

Det betyder att vi i vårt dagliga arbete skall sträva efter att;

 • Driftsanpassning till arbetsplatsen
 • Resurshushållning
 • Återanvändning

Det uppnås genom att:

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Följa lagar och förordningar
 • Styra verksamheten med ett fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

KvalitetsPOLICY

Utveckla kvalitet på produkter och tjänster

flygvy-asfalt

Asfaltsgruppen skall verka för att ständigt utveckla kvaliteten på både produkter och tjänster.

Målsättningen är att medarbetarna aktivt bidrar med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Våra intressenters förväntningar ska tillvaratas för att minimera fel och brister i våra processer.

Det uppnås genom att:

 • Basera verksamheten på en helhetssyn där kvalitetsfrågorna alltid beaktas
 • Engagera alla anställda i kvalitetsfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog
 • Arbeta för att höja kunskapsnivån hos alla medarbetare för att upprätthålla en hållbar verksamhet
 • Styra verksamheten med ett fungerande kvalitetsledningssystem för att nå uppställda mål
 • Arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet
 • Aktivt samarbeta i kvalitetsfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

ARBETSMILJÖPOLICY

KONTINUERLIGT HÖJA KUNSKAPSNIVÅN

Underhållsarbete

Asfaltsgruppen skall verka för att säkerställa och utveckla arbetsmiljöanpassade arbetsmetoder och säkerhetstänkande bland samtliga medarbetare och Ue, för att långsiktigt minimera arbetes relaterade skador för både medarbetare och övriga, som vistas inom arbetsområdet.

Asfaltsgruppen skall eftersträva att kontinuerligt höja kunskapsnivån och skapa engagemang för arbetsmiljöfrågorna hos alla medarbetare. Inhämtande av kunskap skall främjas för att gradvis integrera arbetsmiljötänkande i hela byggprocessen dvs i anbud, inköp, tillverkning och utläggning. Asfaltsgruppen skall i samverkan med kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer arbeta för arbetsmiljöfrågor.

Det uppnås genom att:

 • Uppmärksamma och åtgärda risker i vår arbetsmiljö, i förebyggande syfte
 • Genomföra regelbundna skyddsronder
 • Tillhandahålla och genomföra regelbundna hälsoundersökningar
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepning

Har du frågor om asfalt?